Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy - informacja dla uczniów oraz członków komisji.

Uczniów biorących udział w eliminacjach rejonowych zapraszamy 19 grudnia 2018 roku (środa), na godzinę 9.15 do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, do budynku II przy ul. A. Mickiewicza 2A.

- Na parterze budynku, przy sali nr 3 o 9.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne.
- Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, a także legitymację szkolną.
- Można korzystać z przyrządów do geometrii
- Nie można korzystać z korektora i kalkulatora
- Nie można wnosić telefonu komórkowego ani innych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali nr 3, na parterze budynku, na godzinę 9.00.
Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego:
Wyniki stopnia rejonowego są ogłaszane po weryfikacji na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej oraz przekazywane uczestnikom przez dyrektorów ich szkół.
Listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.
Dorota Halina Lewosz - Przewodnicząca Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego