Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów - informacje dla uczniów oraz członków komisji.

Uczniów biorących udział w eliminacjach zapraszamy 18.12.2018 r. na godz. 9.30 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a. Na parterze budynku przy sali nr 3 o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne, po którym uczniowie udadzą się do wyznaczonej sali.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica / prawnego opiekuna oraz legitymację szkolną. Nie można wnosić telefonu komórkowego ani innych urządzeń nadawczo - odbiorczych.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali nr 3 na parterze - na godzinę 9.10.

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego:

  • Wyniki stopnia rejonowego ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim oraz przekazywane uczestnikom przez dyrektorów ich szkół.
  • Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego, ustalona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jest ogłaszana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia stopnia rejonowego, uwzględniając procedurę weryfikacji prac.
  • Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone wraz z wynikami na stronie szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim.

Bożena Gieniusz - Przewodnicząca Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego