Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziałach IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywać się będą w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

Uczestniczymy w projekcie "Wiedza i kompetencje". Projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wiedza i kompetencje"

Karta zgłoszeniaMinimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 30.09.2020 r. wynosi 50 zł na jedno dziecko, 40 zł za dwójkę dzieci (80 zł) oraz 30 zł za trójkę dzieci (90 zł).

Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa