Drodzy Ósmoklasiści!

Znane są już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram tegorocznej rekrutacji:

➢ Wybór szkoły ponadpodstawowej, ewentualnie 3 szkół;

➢ 14 – 16.05.2024 - Egzaminy ósmoklasisty;

➢ 13.05 - 18.06.2024 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego;

➢ 15.05 - 29.05.2024 - Złożenie dokumentów i wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 31.05 - 07.06.2024, wyniki podane będą do 10.06.2024;

➢ 13.05 – 17.07.2024 – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie, które odbywają się zazwyczaj w szkołach ponadpodstawowych na początku lipca.

➢ 21.06 – 09.07.2024 do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można również dokonywać zmian wyboru szkół;

➢ 16.07.2024 do godz. 10.00 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

➢ do 19.07.2024 do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

➢ 22.07.2024 do godz. 10.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* do 25.07.2024 - Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni.

➢ 23.07.2024 – Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętajcie, aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych, zasady i terminy związane z rekrutacją, później odpowiedzieć sobie na pytania: co jest tak naprawdę ważne dla mnie? Czy chcę dalej się uczyć, potem pójść na studia, czy może zdobyć zawód i jak najszybciej znaleźć pracę? Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy - TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA? Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem.
W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną osobiście w godzinach konsultacji, przez dziennik elektroniczny, Messenger, Facebook lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

Marta Doroszkiewicz

Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 28.09.2023 r. wynosi 60 zł za jedno dziecko, po 50 zł za dwoje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 100 zł) oraz po 40 zł za troje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 120 zł).
Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
70 8093 0000 0008 1562 2000 0010
Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa

Rodzice zgłaszający dzieci na korzystanie ze stołówki proszeni są o uzupełnienie "Karty zgłoszenia na obiady" (do pobrania poniżej w dokumentach) i dostarczenie jej do intendenta.

Od dnia 1 września 2023 r. opłata za jeden obiad wynosi 6 zł.

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 84 zł. Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych proszeni są o odliczenie 6,00 zł za każdy dzień wycieczki.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.

 

Jadłospis na miesiąc czerwiec:

budynek I 

 budynek II


Dokumenty:

 1. regulamin stołówki szkolnej
 2. karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej
 3. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej
 • Uczniowie i rodzice, którzy potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skontaktować się z psychologiem oraz pedagogami szkolnymi przez adres e-mail:   

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Uczniowie i rodzice, którzy potrzebują pomocy przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub z zakresu doradztwa zawodowego mogą skontaktować się z doradcą zawodowym przez adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020-08-28



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

 Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

 1. dedykowanej skrzynki mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń,  poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 2. za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej https://zgloszenia.exlegeiod.pl/  poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 3. za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

 Tutaj może Pan/Pan pobrać formularz zgłoszenia naruszenia. Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

 W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

 1. zamówienia publiczne,
 2. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
 4. bezpieczeństwo transportu,
 5. ochrona środowiska,
 6. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 7. bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 8. zdrowie publiczne,
 9. ochrona konsumentów,
 10. ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 11. naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
 12. naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

 1. nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 2. osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
 3. osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. nasi stażyści,
 5. nasi wolontariusze.

Pamiętaj

Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty,  jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat  naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) -  (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).

Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie - jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanych.

Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel:504976690