Wiadomości

Zastępstwa


Od 26 października do 8 listopada 2020 roku oddziały IV - VIII realizują zajęcia szkolne w trybie zdalnym na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć.
Oddziały 0 - III pracują w trybie stacjonarnym bez żadnych zmian.


Zarządzenie nr 25/20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w sprawie przestrzegania rygoru sanitarnego na terenie szkoły.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną od 12 października 2020 roku zmianie ulegają zasady funkcjonowania szkoły.

  1. Wszystkich pracowników na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia masek lub przyłbic ochronnych.
  2. Nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych stosują środki ochrony indywidualnej. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu, zakładają maski lub przyłbice ochronne.
  3. Uczniowie na terenie szkoły powinni zachować bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów i nauczycieli, na korytarzach szkolnych stosować ochronę indywidualną w formie masek lub przyłbic ochronnych.
  4. O zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej uczniów proszę rodziców / prawnych opiekunów.

    1. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
    2. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365


Przed egzaminem ósmoklasisty.